ഗ്ലോബൽ ഫാർമയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി യുഎഇ വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രിയും പ്രതിനിധി സംഘവും

ഗ്ലോബൽ ഫാർമയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി യുഎഇ വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രിയും പ്രതിനിധി സംഘവും
ദുബായ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റിൻ്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനിയായ ഗ്ലോബൽ ഫാർമ ഓഫീസിൽ, ദേശീയ വ്യാവസായിക മേഖലയിലുടനീളം നടത്തുന്ന സന്ദർശന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി വ്യവസായ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യാ മന്ത്രി ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബർ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി.ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രധ