ജീവനക്കാരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായി ദേവ

ജീവനക്കാർക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 കോപൈലറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കോപൈലറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റൻ്റ് സേവനം നൽകുന്നതിലൂടെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വീകരിക്കുന്ന യുഎഇയിലെ ആദ്യത്തെ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായി ദുബായ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാറി.കാര്യക്ഷമതയും ഉൽപ