കെയ്‌റോ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ആർക്കൈവ്‌സ് മീഡിയ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു

കെയ്‌റോ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ആർക്കൈവ്‌സ് മീഡിയ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു
കെയ്റോ, 2024 ജനുവരി 27,(WAM)-- രാജ്യത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും സംരംഭങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനായി കെയ്‌റോ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നാഷണൽ ലൈബ്രറി ആൻഡ് ആർക്കൈവ്‌സ് (എൻഎൽഎ)  മീഡിയ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു. എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഓഫ് യു എ ഇ ഹിസ്റ്ററി പ്രോജക