അബുദാബിയിലെ തിരുത്തൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി എഡിജെഡി അണ്ടർസെക്രട്ടറി

അബുദാബിയിലെ തിരുത്തൽ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി എഡിജെഡി അണ്ടർസെക്രട്ടറി
എമിറേറ്റിലെ ശിക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ  അബുദാബി ജുഡീഷ്യൽ വകുപ്പ്(എഡിജെഡി) അണ്ടർ സെക്രട്ടറി, കൗൺസിലർ യൂസഫ് സയീദ് അൽ അബ്രി, ഫീൽഡ് പരിശോധന നടത്തി.ശിക്ഷാ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം സമൂഹത്തിലേക്കുള്ള തടവുകാരുടെ പുനഃസംയോജനം കൈവരിക്കുക, അവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരിചരണം, പുനരധിവാസം, പരിഷ്കരണം എന്നിവയുടെ ഗു