യുഎഇ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളി: കോൺസൽ ജനറൽ

യുഎഇ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളി: കോൺസൽ ജനറൽ
മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഹോങ്കോങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന വ്യാപാര പങ്കാളി യുഎഇയാണ് എന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിലെ യുഎഇ കോൺസൽ ജനറൽ ശൈഖ് സൗദ് അലി അൽമുല്ല പറഞ്ഞു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, വ്യാപാര, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ബന്ധത്തിന്  അടിവരയിട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.സമീപ വർഷങ്ങളിൽ യുഎഇ, ഹ