ഗാഫ് ട്രീ ജീനോം മാപ്പിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇഎഡിയുമായി കൈകോർത്ത് എം42

ഗാഫ് ട്രീ ജീനോം മാപ്പിംഗ് പ്രോജക്റ്റ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇഎഡിയുമായി കൈകോർത്ത് എം42
ഖലീഫ സെൻ്റർ ഫോർ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആന്‍റ് ബയോടെക്‌നോളജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുൻ ഗവേഷണങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എം42, അബുദാബിയിലെ പരിസ്ഥിതി ഏജൻസിയുമായി സഹകരിച്ച്, യുഎഇയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷമായ ഗാഫ് മരത്തിൻ്റെ ക്രമവും വിശകലനവും പൂർത്തിയാക്കി.വരണ്ട കാലാവസ്ഥയിൽ തഴച്ചുവളരാനുള്ള കഴിവിന് പേരുകേ