എൻ്റർപ്രൈസ് അയർലൻഡുമായി പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ദുബായ് ചേംബർ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി

എൻ്റർപ്രൈസ് അയർലൻഡുമായി പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച് ദുബായ് ചേംബർ ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി
ദുബായ് ചേംബേഴ്സിൻ്റെ കുടക്കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന  ദുബായ് ചേംബർ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇക്കണോമി, ഐറിഷായ സർക്കാരിൻ്റെ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇന്നൊവേഷൻ ഏജൻസിയായ  എൻ്റർപ്രൈസ് അയർലൻഡുമായി പങ്കാളിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചു. പുതിയ കരാർ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഡിജിറ്റൽ വിനിമയങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുകയു