അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്താൻ സിബിയുഎഇ

അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി നിലനിർത്താൻ സിബിയുഎഇ
- യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) ഓവർനൈറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി(ഒഡിഎഫ്)  അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 5.40% ആയി തന്നെ നിലനിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.ജനുവരി 31-ന് യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് റിസർവ് ബാലൻസുകളുടെ (IORB) പലിശ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്താനുള്ള ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്.സിബിയുഎഇയിൽ നിന്ന് ഹ്രസ്