സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓവർസൈറ്റ് ആന്‍റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയും, ജനറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റും സന്ദർശിച്ച് യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘം

സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓവർസൈറ്റ് ആന്‍റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയും, ജനറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റും സന്ദർശിച്ച് യുഎഇ പ്രതിനിധി സംഘം
യുഎഇ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അതോറിറ്റിയായ യുഎഇ എഎയുടെ പ്രസിഡൻറ് ഹുമൈദ് ഉബൈദ് അബുഷിബ്‌സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം സൗദി അറേബ്യയുടെ ഓവർസൈറ്റ് ആന്‍റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയും (നസഹ) ജനറൽ കോർട്ട് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തി.ഓവർസൈറ്റ് ആന്‍റ് ആൻ്റി കറപ്ഷൻ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് മാസിൻ