ആർടിഎ അൾജീരിയ സ്ട്രീറ്റ് നവീകരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി

ആർടിഎ അൾജീരിയ സ്ട്രീറ്റ് നവീകരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി
അൾജീരിയ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെയും അൽ ഖവാനീജ് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെയും (തെക്ക്) കവല മുതൽ അൽ മുഹൈസ്‌ന (1), അൽ മിസാർ (1) എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടുണിസ് സ്ട്രീറ്റ് (വടക്ക്) വരെ നീളുന്ന 2 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള അൾജീരിയ സ്ട്രീറ്റ് നവീകരണ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കിയതായി ദുബായ് റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർടിഎ) അധികൃതർ അറിയിച്