ഷാർജ സർവകലാശാലയുമായി നിയമനിർമ്മാണ സഹകരണത്തിനൊരുങ്ങി ഷാർജ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൗൺസിൽ

ഷാർജ സർവകലാശാലയുമായി നിയമനിർമ്മാണ സഹകരണത്തിനൊരുങ്ങി ഷാർജ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൗൺസിൽ
നിയമങ്ങളും നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും തയ്യാറാക്കുന്നതിലെ സഹകരണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഷാർജ കൺസൾട്ടേറ്റീവ് കൗൺസിലിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആൻഡ് ലീഗൽ അഫയേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ബുധനാഴ്ച ഷാർജ സർവകലാശാല സന്ദർശിച്ചു.കമ്മിറ്റി മേധാവി മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഹമ്മദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തെ ഷാർജ സർവകലാശാല ചാൻ