സന്ദർശകരെ നാളെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് എസ്ഇഎഫ് 2024

സന്ദർശകരെ നാളെ ഔദ്യോഗികമായി സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുത്ത് എസ്ഇഎഫ് 2024
ആശയങ്ങൾ, നവീകരണം, സംരംഭക മികവ് എന്നിവയുടെ സമഗ്രമായ ഒത്തുചേരൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഷാർജ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ (എസ്ഇഎഫ്) 2024-ന് നാളെ ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കമാകും.ലോകത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച 200-ലധികം സംരംഭകത്വ സൂത്രധാരന്മാരിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട്, അറിവ് തേടുന്ന 5,000-ത്തിലധികം സന്ദർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ