ഈ വർഷം ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് റോബോട്ടിനെ അയക്കും: സാങ്കേതിക വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി മന്ത്രി

രാജ്യം ഈ വർഷം ഒരു റോബോട്ടിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ, ആണവോർജം, ശാസ്ത്രം, സാങ്കേതിക വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.ഈ ക്രൂലെസ് റോബോട്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷം 2025-ൽ ബഹിരാകാശയാത്രികരെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര സംഘടിപ്പിക്ക