ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് എസ്ഇസി

ഷാർജ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്ത് എസ്ഇസി
ഷാർജ  കിരീടാവകാശിയും ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ഷാർജ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ (എസ്ഇസി) ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ ഖാസിമി, ഷാർജ ഭരണാധികാരിയുടെ ഓഫീസിൽ, ഷാർജ ഡെപ്യൂട്ടി ഭരണാധികാരിയും ഷാർജ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ (എസ്ഇസി) വൈസ് ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് സുൽത്താൻ ബിൻ അഹമ്മദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അ