ഊർജ കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സ്തംഭമാണ് നവീകരണം: ഊർജ വകുപ്പ് ചെയർമാൻ

ഊർജ കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സ്തംഭമാണ് നവീകരണം: ഊർജ വകുപ്പ് ചെയർമാൻ
ഊർജ കാര്യക്ഷമത, സുസ്ഥിരത, എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ യുഎഇ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ അടിത്തറയും അടിസ്ഥാന ചാലകവുമാണ് നവീകരണം എന്ന് ഊർജ വകുപ്പ് ചെയർമാൻ അവൈദ മുർഷെദ് അൽ മാരാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു." വിവിധ പ്രാദേശിക, അന്തർദേശീയ പങ്കാളികളുമായുള്ള ഫലപ്രദവും ക്രിയാത്മകവുമായ സഹകരണത്തിലൂടെ, നവീകരണത്തെ അത