ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ, പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും

ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ, പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 08, (WAM) – ‘ഭാവി ഗവൺമെൻ്റുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ 2024 ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 14 വരെ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ പതിനൊന്നാമത് എഡിഷനിൽ 85-ലധികം അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ പങ്കെടുക്കും.പങ്കെടുക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനുകൾ നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുള്ളതുമായ ആഗോള