വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ എനർജി മാനേജ്‌മെൻ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഊർജ മന്ത്രാലയം

വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ എനർജി മാനേജ്‌മെൻ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ഊർജ മന്ത്രാലയം
വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയും സുസ്ഥിരതയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി യുഎഇ കാബിനറ്റ് അടുത്തിടെ അംഗീകരിച്ച വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ എനർജി മാനേജ്‌മെൻ്റ് റെഗുലേഷൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ  ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി.വ്യാവസായിക സൗകര്യങ്ങളിലെ ഫെഡറൽ എനർജി മാനേജ്‌മെൻ്റ് റെഗുലേഷൻ, വ്യാവസായിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള