വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി: ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യ അടുത്തറിയാനുള്ള വേദി

വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി: ഭാവി സാങ്കേതികവിദ്യ അടുത്തറിയാനുള്ള വേദി
ഡിജിറ്റൽ സൊല്യൂഷനുകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ), ഡാറ്റാധിഷ്ഠിത സമീപനങ്ങൾ എന്നിവ സ്വീകരിച്ച് സമൂഹങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ചലനാത്മകവും കാര്യക്ഷമവുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനായി സർക്കാരുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സജീവമായ ഡിജിറ്റൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ നടത്തേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയെ ലോക ഗവൺ