എംസി13; ഡബ്ല്യുടിഒ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാര നിയമങ്ങളും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട

എംസി13; ഡബ്ല്യുടിഒ പരിഷ്കാരങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാര നിയമങ്ങളും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ പ്രധാന അജണ്ട
ആധുനിക ലോകത്ത് വ്യാപാരത്തിലും പാരിസ്ഥിതിക സുസ്ഥിരതയിലും സുപ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഡബ്ല്യുടിഒ, അടുത്ത മാസം അബുദാബിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഡബ്ല്യുടിഒയുടെ 13-ാമത് മിനിസ്റ്റീരിയൽ കോൺഫറൻസിൽ (എംസി 13) ഡിജിറ്റൽ വ്യാപാരത്തിനുള്ള നിയമങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുവെന്ന് സ്വിസ് സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥ