അൽ എത്തിഹാദ് പേയ്‌മെൻ്റ് വഴി ആനി സൊല്യൂഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഫിൻടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ബോട്ടിം

അൽ എത്തിഹാദ് പേയ്‌മെൻ്റ് വഴി ആനി സൊല്യൂഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ഫിൻടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായി ബോട്ടിം
അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് പേയ്‌മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ആനിയുടെ സമാരംഭത്തിനായി മെന മേഖലയിലെ മുൻനിര ഉപഭോക്തൃ ടെക്‌നോളജി ഹോൾഡിംഗ് ഗ്രൂപ്പായ ആസ്ട്ര ടെക്, യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് (സിബിയുഎഇ) അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ അൽ ഇത്തിഹാദ് പേയ്‌മെൻ്റുമായി (എഇപി) പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചു.  അൽ എത്തിഹാദ് പേയ്‌മെൻ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പി