2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അറ്റാദായത്തിൽ 65% വളർച്ച കൈവരിച്ച് യുഎബി

2023 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അറ്റാദായത്തിൽ 65% വളർച്ച കൈവരിച്ച് യുഎബി
2023 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ച പ്രവർത്തന വർഷത്തെ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് അറബ് ബാങ്ക് (യുഎബി) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇത് പ്രകാരം ബാങ്ക് 2023-ൽ 255 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹം അറ്റാദായം രേഖപ്പെടുത്തി, 2022-ലെ 155 ദശലക്ഷം യുഎഇ ദിർഹവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റാദായം 65 ശതമാനം വർധിച്ചു. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രവർത്തന പ