പെൻഷൻ, എൻഡ്-ഓഫ്-സർവീസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നിവയിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ച് ജിപിഎസ്എസ്എ

സർക്കാർ, സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിൽദാതാക്കൾക്ക്  പെൻഷൻ, എൻഡ്-ഓഫ്-സർവീസ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നിവയിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ജനറൽ പെൻഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി അതോറിറ്റി (ജിപിഎസ്എസ്എ) 2023-ലെ ഡിക്രി നിയമം നമ്പർ 57 അനുസരിച്ച് ഒരു സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു.ജിപിഎസ്എസ്എയുടെ കടത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്