ഡബ്ല്യൂജിഎസ് 2024ൽ കൃത്രിമബുദ്ധി, കാലാവസ്ഥ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൻ്റെ പ്രധാന ആശങ്കകൾ

ഡബ്ല്യൂജിഎസ്  2024ൽ കൃത്രിമബുദ്ധി, കാലാവസ്ഥ പരിഹാരങ്ങൾ എന്നിവ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൻ്റെ പ്രധാന ആശങ്കകൾ
1971ൽ യുഎഇയും സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡും തുടക്കമിട്ട ശക്തമായ ഉഭയകക്ഷി   ബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമാണ് ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം. എല്ലാ മേഖലകളിലും, പ്രത്യേകിച്ച്  20 ബില്യൺ സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ വാർഷിക വ്യാപാരത്തോടെ , യുഎഇ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൻ്റെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ പ്രധാന വ്യാപാ