ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന കോപ്14 സമ്മേളനത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുക്കുന്നു

ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന കോപ്14 സമ്മേളനത്തിൽ യുഎഇ പങ്കെടുക്കുന്നു
ഉസ്‌ബെക്കിസ്ഥാനിലെ സമർകണ്ടിൽ നടക്കുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ദേശാടന ഇനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള കൺവെൻഷനിലെ പാർട്ടികളുടെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ 14-ാമത് യോഗത്തിൽ(കോപ്14) യുഎഇ പങ്കെടുത്തു. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാന പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളും പ്രധാന സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്