ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി 2024: പുനരുപയോഗം, എഐ, നഗര ആസൂത്രണം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഓസ്ട്രിയ

ദുബായിൽ  ഇന്ന്  ആരംഭിക്കുന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി 2024-ൽ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം; എഐ വികസനം; സുസ്ഥിരമായ നഗരവികസനം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഓസ്ട്രിയ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കും.ഇവ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള ഓസ്ട്രിയയുടെ സംരംഭങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ചുവടെ വിവരിക്കുന്നു.ഗ്രീൻ ഷിഫ്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നുഅടുത്ത