വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാങ്കേതിക നയങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്: ഐഎംഎഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ

വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാങ്കേതിക നയങ്ങൾ എന്നിവ വികസിപ്പിക്കാൻ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ്: ഐഎംഎഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 13, (WAM) - ആഗോള ശരാശരിയിലും താഴെയുള്ള വളർച്ചാ നിരക്കിലാണെങ്കിലും ആഗോള സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുക്കലിൻ്റെ സൂചനകളുണ്ടെന്ന് 2030-ലെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുള്ള യുഎൻ പ്രത്യേക ദൂതനും അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധിയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോ. മഹമൂദ് മൊഹിൽഡിൻ പറഞ്ഞു. പ്രതീ