ഡബ്ല്യൂജിഎസ്24: ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പിഡബ്ല്യൂസി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആദ്യ ഗ്ലോബൽ മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് സർവേ

ഡബ്ല്യൂജിഎസ്24: ഭരണത്തിൻ്റെ ഭാവി വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി പിഡബ്ല്യൂസി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആദ്യ ഗ്ലോബൽ മിനിസ്റ്റേഴ്‌സ് സർവേ
പിഡബ്ല്യൂസി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്നലെ വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മിറ്റിൽ (ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) 2024 ആഗോള മന്ത്രിമാരുടെ സർവേ അവതരിപ്പിച്ചു. പൊതുമൂല്യവും സ്വാധീനവും പരമാവധിയാക്കുന്നതിൽ അവർ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളെയും അവസരങ്ങളെയും കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 50 സർക്കാർ മന്ത്രിമാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സർവേ എടുത്തുക