വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ ബ്രിക്‌സിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി ഫിക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ ബ്രിക്‌സിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുമായി ഫിക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡബ്ല്യൂജിഎസ്) ഫിക്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂറ്റും സംയുക്തമായി ബ്രിക്സും വെസ്റ്റും: അടുത്ത ദശകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക?' എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കി.പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള  ബ്രിക്‌സ്‌+' ബന്ധം അടുത്ത ദശകത്തിൽ എങ്ങനെ വികസിക്കുകയും രൂപപ്പെടുത്