നിർമ്മിത ബുദ്ധി മനുഷ്യനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കില്ല: മെറ്റ ചീഫ് എഐ സയൻ്റിസ്റ്റ്

നിർമ്മിത ബുദ്ധി മനുഷ്യനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കില്ല: മെറ്റ ചീഫ് എഐ സയൻ്റിസ്റ്റ്
വിവിധ ബിസിനസ് മേഖലകളിലെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിലും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) മനുഷ്യനെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കില്ലെന്ന് ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) 2024-ന്‍റെ രണ്ടാം ദിനത്തിൽ ട്യൂറിംഗ് അവാർഡ് ജേതാവും മെറ്റ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ