ആഗോള എഐ സംവിധാന മേൽനോട്ട ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ യുഎഇയെ ക്ഷണിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ

ആഗോള എഐ സംവിധാന മേൽനോട്ട ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ യുഎഇയെ ക്ഷണിച്ച് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ
ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു എഐ സംവിധാനം വിഭാവനം ചെയ്യാൻ ഓപ്പൺഎഐയുടെ സിഇഒ, സാം ആൾട്ട്മാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.  ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ (WGS) 2024-ൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ സെഷനിൽ ഈ സംവിധാന നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ യുഎഇയെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. .“വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾക്ക് നേതൃത