യുഎൻ എസ്‍ഡിജികൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫോറം വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024

യുഎൻ എസ്‍ഡിജികൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫോറം വിളിച്ചുകൂട്ടാൻ ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 13,(WAM)--ഫെബ്രുവരി 12-14 തീയതികളിൽ ദുബായിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻറ് സമ്മിറ്റ് (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) 2024 ൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎഇ ദേശീയ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായുള്ള എസ്‍ഡിജി-കളുടെ 8-ാമത് എഡിഷൻ ഇൻ ആക്ഷൻ ഫോറം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡബ്ല്യുജിഎസ് രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ, മന്ത്രിമാർ, യുഎൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അന്തർ