ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായി മൗറിറ്റാനിയ 30 മില്യൺ ഡോളർ അനുവദിച്ചു: മന്ത്രി

ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനായി മൗറിറ്റാനിയ 30 മില്യൺ ഡോളർ അനുവദിച്ചു: മന്ത്രി
ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സർക്കാർ 30 മില്യൺ ഡോളർ അനുവദിച്ചതായി മൗറിറ്റാനിയയിലെ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇന്നൊവേഷൻ, മോഡേണൈസേഷൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് ലൂലി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനങ്ങളെയും നവീകരണത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മൗറിറ്റാനിയയിൽ അഞ്ച് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പരിവർ