സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറബ് യുവാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള അനുയോജ്യമായ വേദിയാണ് ഡബ്ല്യുജിഎസ്: ജോർദാനിയൻ യുവജനകാര്യ മന്ത്രി

സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അറബ് യുവാക്കളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള അനുയോജ്യമായ വേദിയാണ് ഡബ്ല്യുജിഎസ്: ജോർദാനിയൻ യുവജനകാര്യ മന്ത്രി
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 11,(WAM)--ഗവൺമെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അറബ് യുവാക്കൾക്കും അവരുടെ ആശയങ്ങളും കഴിവുകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉചിതമായ പദ്ധതികളും തന്ത്രങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് അവർ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനുമുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ