ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ യുഎഇയുടെ വലിയ നിക്ഷേപം

ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 12,(WAM)--ഫെബ്രുവരി 12 മുതൽ 14 വരെ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റിൽ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) 2024-ൽ യുഎസ്-യുഎഇ ബിസിനസ് കൗൺസിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു.എഐയിൽ  ഒരു ആഗോള  നേതാവാകാനുള്ള യുഎഇയുടെ അഭിലാഷങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ അവലോകനം റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നു കൂടാതെ യുഎസ്-യുഎഇ എഐ ബിസിനസ