ഡബ്ല്യുജിഎസ് 2024: ഗവൺമെൻ്റ് സർഗ്ഗാത്മകത സെഷനിൽ എഐ കഴിവുകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു

ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 12,(WAM)--വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) 2024 ൻ്റെ ഭാഗമായി ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ഗവൺമെൻ്റ് സർഗ്ഗാത്മകത സെഷനിൽ നടന്ന ഒരു തത്സമയ പ്രകടനത്തിൽ, സർഗ്ഗാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉത്തരം നൽകി, ‘നൂതന ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആശയങ്ങ