ക്യൂബയുടെ ഊർജ പരിവർത്തന പദ്ധതികളിൽ യുഎഇ പ്രധാന പിന്തുണക്കാരൻ: പ്രധാനമന്ത്രി

ക്യൂബയുടെ ഊർജ പരിവർത്തന പദ്ധതികളിൽ യുഎഇ പ്രധാന പിന്തുണക്കാരൻ: പ്രധാനമന്ത്രി
പുനരുപയോഗ ഊർജം, കൃഷി, ടൂറിസം, ബയോടെക്‌നോളജി തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിൽ യുഎഇയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ക്യൂബയുടെ താത്പര്യം പ്രധാനമന്ത്രി മാനുവൽ മാരേറോ പ്രകടിപ്പിച്ചു.“വിപുലമായ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് യുഎഇ, ഞങ്ങൾ നിരവധി കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുണ്ട്,” ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡബ്ല്യുജി