ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ച് യുഎഇയും ഇന്ത്യയും

ഉഭയകക്ഷി നിക്ഷേപ സഹകരണം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുന്നതിനായി യുഎഇയുടെ നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയവും ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് & ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയവും ഒരു ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ ഡാറ്റാ സെൻ്റർ പ്രോജക്ടുകൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകു