എയർ ടാക്സി ദുബായിലെ നഗര ഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു: ജോബി ഏവിയേഷൻ സിഇഒ

എയർ ടാക്സി ദുബായിലെ നഗര ഗതാഗതത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു: ജോബി ഏവിയേഷൻ സിഇഒ
ദുബായിൽ എയർ ടാക്‌സി സേവനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത ജോബി ഏവിയേഷൻ്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ജോബെൻ ബെവിർട്ട്, പ്രഖ്യാപിച്ചു. നഗര ഗതാഗതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാവുന്ന   ഈ സംവിധാനം 2026-ൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ നീക്കം.ഈ നൂതന സ