പയനിയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് യുഎഇയുമായി സഹകരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കും: ലെസോത്തോ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

പയനിയറിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് യുഎഇയുമായി സഹകരിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിക്കും: ലെസോത്തോ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 14, (WAM) – ദുബായിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയിൽ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) ലെസോത്തോയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ, പരിശീലന മന്ത്രി ഡോ. എൻടോയ് റപ്പാപ്പ സർക്കാർ വികസനത്തിലും നൈപുണ്യ വികസനത്തിലും ഡിജിറ്റൽ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തുപറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസവും പരിശീലനവും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഡ