സ്കൂളുകളിലെ ഐടി വിദ്യാഭ്യാസം സെർബിയയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഐസിടി കയറ്റുമതിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു: സെർബിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട്

സ്കൂളുകളിലെ ഐടി വിദ്യാഭ്യാസം സെർബിയയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഐസിടി കയറ്റുമതിക്ക് സംഭാവന നൽകുന്നു: സെർബിയൻ  പ്രധാനമന്ത്രി എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയോട്
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 14,(WAM)--സെർബിയയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ടെക്നോളജി (ഐസിടി) മേഖലയ്ക്ക് 'അവരെ ചെറുപ്പമായി പിടിക്കൂ' എന്ന പഴയ വാചകം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.സ്കൂളുകളിലെ നിർബന്ധിത ഐടി വിദ്യാഭ്യാസവും ഐസിടി മേഖല വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് നടപടികളും സെർബിയയുടെ വാർഷിക ഐസിടി കയറ്റ