കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് 88% പൊതുജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു: ഡബ്ല്യുജിഎസ് റിപ്പോർട്ട്

കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് 88% പൊതുജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു: ഡബ്ല്യുജിഎസ് റിപ്പോർട്ട്
'യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഐസിടി വിദ്യാഭ്യാസം' എന്ന സമഗ്ര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ യുഎഇ ഗണ്യമായ മുന്നേറ്റം നടത്തി.വേൾഡ് ഗവൺമെൻ്റ് സമ്മിറ്റ് (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) ഓർഗനൈസേഷൻ, ഇ&, Code.org എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ വികസിപ്പിച്ച ഈ റ