ആഗോളതലത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ സുപ്രധാന പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ച് ഡബ്ല്യുഎഫ്‌പി

ആഗോളതലത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ സുപ്രധാന പങ്കിനെ പ്രശംസിച്ച് ഡബ്ല്യുഎഫ്‌പി
യുഎഇയുടെ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണക്ക് ലോക ഭക്ഷ്യ പദ്ധതിയുടെ (ഡബ്ല്യുഎഫ്‌പി) എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ സിൻഡി എച്ച്. മക്കെയ്ൻ നന്ദി അറിയിച്ചു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിൽ യുഎഇയുടെ പ്രധാന പങ്ക് അവർ എടുത്തുകാണിക്കുകയും സാമ്പത്തിക സംഭാവനകൾ, ഇൻ-തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകൾ, തന്ത്രപരമായ പങ