ഭാവി തലമുറകൾക്ക് മികച്ച ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളുടെയും സംഭാഷണത്തിൻ്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഡബ്ല്യുജിഎസ് യുഎഇയെ മാറ്റുന്നു: എസ്‌സിഎ സിഇഒ

ഭാവി തലമുറകൾക്ക് മികച്ച ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആശയങ്ങളുടെയും സംഭാഷണത്തിൻ്റെയും ആഗോള കേന്ദ്രമായി ഡബ്ല്യുജിഎസ് യുഎഇയെ മാറ്റുന്നു: എസ്‌സിഎ സിഇഒ
ഗവൺമെൻ്റ് ജോലിയുടെ ഭാവി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നതിനും അറിവ് പങ്കിടുന്നതിനും ആഗോള വെല്ലുവിളികൾക്ക് നൂതനമായ പരിഹാരങ്ങൾ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആത്യന്തികമായി ഭാവി തലമുറകൾക്ക് മികച്ച ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു വേദിയായി ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടിയുടെ (ഡബ്ല്യുജിഎസ്) ആഗോള പ്രാധാന്യം സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മോ