മാധ്യമ പരിശീലന സഹകരണത്തിനായി അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാലയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച് വാം

മാധ്യമ പരിശീലന സഹകരണത്തിനായി അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാലയുമായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ച് വാം
യുഎഇയിലെ മാധ്യമ രംഗത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പരിശീലന പരിപാടികൾ രൂപകൽപന ചെയ്യുക, സംഘടിപ്പിക്കുക, വിതരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എമിറേറ്റ്‌സ് ന്യൂസ് ഏജൻസിയും (WAM) അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാലയും (എക്യുയു) ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു.അൽ ഖാസിമിയ സർവകലാശാല ചാൻ