ഡബ്ല്യൂജിഎസ് 2024 ഓസ്ട്രിയൻ സർക്കാരിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്: അംബാസഡർ

ഈ വർഷത്തെ ലോക ഗവൺമെൻ്റ് ഉച്ചകോടി ഓസ്ട്രിയൻ ഗവൺമെൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഡിജിറ്റലൈസേഷനും എഐയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ഫ്ലോറിയൻ ടർസ്‌കിയാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച്  ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്ന് യുഎഇയിലെ  ഓസ്ട്രിയയുടെ അംബാസഡർ എറ്റിയെൻ ബെർച്ച്‌ടോൾഡ് ഊന്ന