ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗുള്ള ഊർജ്ജ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ദേവ

ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗുള്ള ഊർജ്ജ യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് ദേവ
ദുബായ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി (ദേവ) നേതൃത്വത്തിൻ്റെയും ജീവനക്കാരുടെയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എജിലിറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ  വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റഡ് എനർജി യൂട്ടിലിറ്റി കൈവരിച്ചു.വെല്ലുവിളികളെ അവസരങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ആഗോളതലത്തിൽ കമ