2023 കാലയളവിൽ എഫ്&ബി ഉപഭോക്താക്കളിൽ 15% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി

2023 കാലയളവിൽ എഫ്&ബി ഉപഭോക്താക്കളിൽ 15% വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി
2023 കാലയളവിൽ 12 പുതിയ എഫ് & ബി ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടി ചേർന്ന് ദുബായ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി ശക്തമായ വാർഷിക വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. ഇതിലൂടെ വിപുലമായ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെയും പ്രാദേശിക സർക്കുലർ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും വക്താവെന്ന നിലയിൽ അതിൻ്റെ പങ്ക് ഉറപ്പിച്ചു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷ്യ നിർമ്മാതാക്കൾക്കും നൂതന നിർമ്മാതാ