ദുബായിൽ 26,000-ത്തിലധികം ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: മുനിസിപ്പാലിറ്റി

ദുബായിൽ 26,000-ത്തിലധികം ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു: മുനിസിപ്പാലിറ്റി
എമിറേറ്റിൽ 26,000-ത്തിലധികം ഭക്ഷ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഡയറക്ടർ സുൽത്താൻ അൽ താഹർ എമിറേറ്റ്സ് വാർത്താ ഏജൻസിയോട് (വാം) വെളിപ്പെടുത്തി.ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്ററിൽ (DWTC) ഇന്ന് ആരംഭിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക ആഗോള ഭക്ഷ്യ-പാനീയ (F&B) പരിപാടിയായ ഗൾഫ് ഫുഡിന