ആഗോള വിപണികൾക്കിടയിലെ പാലമെന്ന നിലയിൽ ദുബായിയുടെ വളരുന്ന പദവി ഗൾഫ് ഫുഡ് തെളിയിക്കുന്നു

ആഗോള വിപണികൾക്കിടയിലെ പാലമെന്ന നിലയിൽ ദുബായിയുടെ വളരുന്ന പദവി ഗൾഫ് ഫുഡ് തെളിയിക്കുന്നു
ദുബായ്, 2024 ഫെബ്രുവരി 20,(WAM)- മേഖലയെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റുന്ന ആശയങ്ങൾ പങ്കിടാനും പുതിയ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും ലാഭകരമായ പുതിയ ബിസിനസ്സ് അവസരങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഭക്ഷ്യ വ്യവസായ പ്രമുഖർ 2024 ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 23 വരെ ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് ഫുഡ് 2024 ന് ഒത്തുകൂടി.5,500-ലധികം പ്