എമിറേറ്റ്‌സ് മിഷൻ ടു ദി ആസ്റ്ററോയ്ഡ് ബെൽറ്റിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് യുഎഇ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി

എമിറേറ്റ്‌സ് മിഷൻ ടു ദി ആസ്റ്ററോയ്ഡ് ബെൽറ്റിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് യുഎഇ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി
ഫെബ്രുവരി 19 മുതൽ 21 വരെ സംഘടിപ്പിച്ച യോഗങ്ങളിൽ, എമിറേറ്റ്‌സ് മിഷൻ ടു ദി ആസ്റ്ററോയിഡ് ബെൽറ്റ് (ഇഎംഎ) ടീം ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക രൂപകൽപന അവലോകനം നടത്തുകയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മിഷൻ്റെ സുരക്ഷയും വിജയവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാൽ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ഘട്ടത്തിലെ ഒരു